Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenOmsorgstandpleje tilbydes personer, der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud på grund af vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Omsorgstandpleje er et tilbud til alle beboere på seniorcentre, personer i eget hjem med mange hjælpeforanstaltninger og en begrænset egenomsorg, der gør, at de reelt kan ligestilles med beboere på seniorcentre samt udviklingshæmmede og sindslidende personer, der ikke kan benytte sygesikringstandplejen på grund af deres handicap.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

For at kunne modtage omsorgstandpleje som hjemmeboende, skal man visiteres gennem kommunens visitatorkorps. Ved visitationen vurderes det, om man opfylder betingelserne for at kunne få omsorgstandpleje.

Henvendelse om visitation skal ske til Trænings- og Plejeafdelingen i Gladsaxe Kommune:

Trænings- og Plejeafdelingen,
Rådhus Alle 1,
2860 Søborg

Telefon: 39 57 55 53
E-post: sof@gladsaxe.dk

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her